DFDS logo

Aktualizace DFDS: Nebezpečné zboží – běžné problémy a možná řešení

Důležitá informace

Některá ustanovení a výjimky z pravidel ADR se liší od pravidel IMDG. Některé klíčové příklady jsou: požadavky na teploty vznícení, deklarace zásilek přepravovaných v omezených množstvích, technické názvy vyžadované pro znečišťující látky v mořském prostředí, osvědčení o shodě kontejnerů/vozidel a další konflikty mezi čísly UN, zejména pokud jde o kyseliny a zásady. Je důležité poznamenat, že při přepravě nebezpečného nákladu po moři mají pravidla IMDG přednost před pravidly ADR.

V posledních několika měsících bylo zdůrazněno zvýšení počtu odmítnutí nebezpečného zboží k přepravě .

S ohledem na to jsme sestavili níže uvedenou tabulku, která uvádí některé časté problémy při příjezdu do přístavu, požadavky dle pravidel IMDG a možná řešení:

WÚzce spolupracujeme s MCA, která je výkonnou agenturou Ministerstva dopravy. S MCA sdílíme relevantní informace a údaje o nevyhovujících případech, a pracujeme na zlepšení bezpečnosti v mořských a pobřežních oblastech. MCA nám také pomáhá poskytovat podporu našim zákazníkům, aby byla po celou dobu zajištěna bezpečná přeprava nebezpečných nákladů.
Další informace a podporu naleznete na https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agen...

Osvědčení o obalech/vozidlech nebylo dokončeno

Minimální informace požadované v osvědčení o balení jsou jméno, datum a podpis. Osoba, která zboží zabalila a naložila to musí doplnit.
Obalový certifikát kontejneru/vozidla musí vyplnit osoba odpovědná za nakládku zboží do vozidla.

Prohlášení není vyplněno

Minimální informace požadované v Prohlášení přepravce jsou datum a podpis.

Musí to vyplnit osoba, která vyplnila dokument o nebezpečném zboží (DGN).

Odesílatel je zodpovědný za to, že DGN obsahuje správné informace a musí vyplnit a podepsat prohlášení.

Bod vznícení je příliš nízký pro PGIII

Balicí skupina III má obvykle minimální bod vzplanutí 23 ° C. Pokud však viskozita výrobku splňuje požadavky stanovené v IMDG 2.3.2.2, pak můžeme přijmout bod vzplanutí nižší než 23 ° C.
Pokud zboží splňuje požadavky stanovené v bodu 2.3.2.2, musí se v DGN uvést „V souladu s IMDG 2.3.2.2“. Pak budeme schopni přijmout zboží s bodem vzplanutí pod 23 ° C.
Pokud výše uvedené není vyplněno na DGN, nebo pokud výrobek nesplňuje požadavky stanovené v IMDG 2.3.2.2, pak bude toto zboží odmítnuto.

Jedna hmotnost pro více UN čísel

Pro každý jiný Řádný přepravní název (Proper Shipping Name), číslo UN a obalovou skupinu musí být uvedeny samostatné hmotnosti a informace o balení.
Je důležité, aby každý osobitný Řádný přepravní název zasílky, číslo UN a obalová skupina měly své vlastní údaje o hmotnosti a balení. Pokud to nelze určit, náklad bude odmítnut.

DGN certifikát není dodán

Není-li výrobek vyňat z působnosti předpisu IMDG, musí být pro všechny nebezpečné věci poskytnut úplné vyplněn a podepsán DGN dokument a Obalový certifikát kontejneru/vozidla, které splňují požadavky kapitoly 5.4 předpisu IMDG.
Pokud není možné prokázat, že výrobek není nebezpečný, bude náklad odmítnut, dokud nebude možné poskytnout kompletní DGN.

Požadované informace chybí na DGN

Každá položka nebezpečného zboží musí mít minimální požadované informace podle IMDG 5.4.1.4. To zahrnuje:

  • Číslo UN
  • Řádný přepravní název (v případě potřeby doplněný správným technickým názvem výrobku)
  • Primární třída (včetně pododdělení*)
  • Případné vedlejší rizika*
  • Technický název*
  • Informace o balení a hmotnosti.

*Připadá-li v úvahu.

Pokud chybí požadované informace, bude náklad odmítnut. Před schválením přepravy musí být poskytnuto opravené DGN.

Přeprava třídy 1.4 v uzavřené přepravní jednotce

Zásilky třídy 1.4 se liší podle toho, jak musí být přepravovány, zejména třídy 1.4C, 1.4G a 1.4D musí být přepravovány v uzavřené přepravní jednotce a jsou omezeny na 10 kg na plavidlo.
Před odesláním musí být vyplněn formulář Uzavřené přepravní jednotky (CTU - Closed Transport unit).
Doufáme, že tato příručka je pro vás a vaše zákazníky zajímavá a že informace zde uvedené považujete za užitečné při předběžném poradenství ohledně nebezpečného zboží. Doufáme, že to sníží potenciální odmítnutí zboží k přepravě při příjezdu do přístavu.

DFDS Freight Reservations Department

Pro více informací se podívejte na našeho průvodce nebezbečným zbožím nebo si promluvte s našim týmem zákazníckého servisu.

23 Červenec 2019

Vyhledat a rezervovat

St, 6 Pro 2023
Čt, 7 Pro 2023
Potřebujete pomoc?